Download de PDF consument hier.
Download de PDF niet-consument hier.


Algemene Voorwaarden Lichies B.V. 20170530 1

Algemene Voorwaarden Lichies B.V.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gebaseerd op het model Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.
Let op: Lichies B.V. is niet lid van Thuiswinkel Organisatie.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Gegevens Lichies B.V.
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van Lichies B.V. bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur en opzegging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in
verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Lichies B.V. (hierna te noemen
“Lichies”) worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Lichies;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachtsof
beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende
een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of Lichies in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een
periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Lichies en de consument wordt gesloten in het kader van een
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten
van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat
consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden Lichies B.V. 20170530 2

Artikel 2 – Gegevens Lichies B.V.
Naam: Lichies B.V.
Handelend onder de naam: Lichies B.V.
Vestigingsadres: Amstel 228a, 1017AK te Amsterdam
Telefoonnummer: 0850606301
Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: info@lichies.com
KvK-nummer: 66026644
Btw-nummer: NL856363728B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lichies en op elke tot stand gekomen overeenkomst op
afstand tussen Lichies en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Lichies voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Lichies zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst
op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking
worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op
verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn,
is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden
steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod
vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
Als Lichies gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten
en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Lichies niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de
consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lichies onverwijld langs elektronische weg
de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Lichies is bevestigd, kan
de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Lichies passende technische en organisatorische maatregelen ter
beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument
elektronisch kan betalen, zal Lichies daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Lichies kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen,
alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien
Algemene Voorwaarden Lichies B.V. 20170530 3
Lichies op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd
een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Lichies zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk
of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Lichies waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een
duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten
van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van
onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen
zonder opgave van redenen ontbinden. Lichies mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot
opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde,
die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a) als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem
aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Lichies mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het
bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende
levertijd weigeren.
b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een
door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument,
of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren
over herroepingsrecht:
3. Indien Lichies de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping
niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden
van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
4. Indien Lichies de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de
ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die
informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken
of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt
hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan
met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Lichies hem niet voor of bij het sluiten van de
overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
Algemene Voorwaarden Lichies B.V. 20170530 4

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het formulier
voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Lichies.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product
terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Lichies. Dit hoeft niet als Lichies heeft aangeboden het product zelf af
te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de
bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en
verpakking, en conform de door Lichies verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Lichies niet heeft gemeld dat de
consument deze kosten moet dragen of als Lichies aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor
terugzending niet te dragen.
6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van Lichies bij herroeping
1. Als Lichies de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van
deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Lichies vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Lichies in rekening gebracht voor
het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping
meldt. Tenzij Lichies aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen
of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. Lichies gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met
een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Lichies
de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Lichies kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Lichies dit duidelijk bij het
aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode
waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Lichies worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig
is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de
succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op
basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
3. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet
verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Lichies producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de
financiële markt en waar Lichies geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen
en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn
van wettelijke regelingen of bepalingen.
Algemene Voorwaarden Lichies B.V. 20170530 5
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Lichies dit bedongen
heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. Lichies staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties,
aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Lichies er tevens voor in dat het
product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door Lichies, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en
vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Lichies kan doen gelden indien Lichies is
tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Lichies waarin deze aan de consument bepaalde rechten of
vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van
zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. Lichies zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen
van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Lichies kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Lichies geaccepteerde
bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat
geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Lichies het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Lichies tot het moment van bezorging aan de consument
of een vooraf aangewezen en aan Lichies bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur en opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming
van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Lichies voor zichzelf heeft bedongen.

Artikel 15 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde
bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn
binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt
deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
Algemene Voorwaarden Lichies B.V. 20170530 6
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot
vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden
aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling is voldaan.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Lichies te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Lichies is gewezen op de te
late betaling en Lichies de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te
voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd en is Lichies gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze
incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en
5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Lichies kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde
bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling
1. Lichies beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
procedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Lichies.
3. Bij Lichies ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Lichies binnen de termijn van 14 dagen geantwoord
met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient Lichies in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze
termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de Europese geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Lichies en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan het Europese onlineplatform voor geschilbeslechting.

Artikel 18 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden
Lichies B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De nieuwe Algemene Voorwaarden zullen vanaf
de publicatie datum op de website www.lichies.com gelden.
Lichies B.V.
www.lichies.com
Amstel 228a, 1017 AK Amsterdam